Nieuwsbrief september 2021

Echtgenoot betaalt mee, maar toch 100% hypotheekrenteaftrek

Voor gerechtshofof Den Bosch is de vraag gekomen welk bedrag een zogeheten kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (kbb) kan aftrekken als zowel hij als zijn partner hypotheekrente betaalt. In deze zaak was de partner van de belastingplichtige zelf geen kbb. Daardoor telde die partner niet als fiscale partner. In deze situatie moet men volgens het hof aansluiten …

Echtgenoot betaalt mee, maar toch 100% hypotheekrenteaftrek Lees meer »

Vergeten melding van informatie opvragen kost fiscus dwangsom

In beginsel heeft de Belastingdienst zes weken de tijd om op een bezwaarschrift te reageren. Onder bepaalde omstandigheden kan de fiscus deze termijn verlengen. Bijvoorbeeld als de inspecteur aanvullende informatie nodig heeft van een buitenlandse instelling om het bezwaarschrift correct af te handelen. In dat geval vindt alleen maar een termijnverlenging plaats als de Belastingdienst …

Vergeten melding van informatie opvragen kost fiscus dwangsom Lees meer »

Ruimere vrijstelling overdrachtsbelasting woningcorporatie

De verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een taakoverdracht tussen bepaalde verenigingen en algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Maar dan mogen commerciële factoren daarbij geen rol spelen. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit zo aangepast dat woningcorporaties eerder aan die voorwaarden voldoen. Zo gaat de fiscus …

Ruimere vrijstelling overdrachtsbelasting woningcorporatie Lees meer »

Dubbel risico op omkering bewijslast bij foute administratie

Ondernemers zijn verplicht een administratie bij te houden die inzicht geeft in hun financiële en fiscale positie. Als de administratie van een ondernemer ernstige gebreken vertoont, voldoet hij niet aan zijn administratieplicht. De inspecteur kan dan besluiten zelf de winst van de ondernemer te schatten. Bij een beroepsprocedure tegen deze schatting kan sprake zijn van …

Dubbel risico op omkering bewijslast bij foute administratie Lees meer »

Gebruik 30%-regeling vereist aanwijzing door werkgever

Onder de toepassing van de 30%-regeling is 30% van het loon van uit het buitenland ingekomen of naar het buitenland uitgezonden werknemers aan te merken als een vergoeding van zogeheten extraterritoriale kosten. Maar dat kan alleen als de werkgever het loon van de extraterritoriale werknemer aanwijst als eindheffingsloon. Laat de werkgever na de 30%-regeling toe …

Gebruik 30%-regeling vereist aanwijzing door werkgever Lees meer »

Waardeer pand pas na leegstand af naar lagere bedrijfswaarde

In principe moet een onderneming bedrijfsmiddelen zoals bedrijfspanden waarderen tegen de historische kostprijs minus de afschrijvingen. Als de ondernemer aannemelijk kan maken dat de werkelijke bedrijfswaarde lager is, mag hij het bedrijfspand op grond van goedkoopmansgebruik waarderen tegen die lagere bedrijfswaarde. Zolang het bedrijf een pand tegen dezelfde vergoeding blijft verhuren, is er in beginsel …

Waardeer pand pas na leegstand af naar lagere bedrijfswaarde Lees meer »

Handhaving Wet DBA laat op zich wachten

Sinds 2016 vervangt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De regering heeft inmiddels geconstateerd dat de Wet DBA niet goed genoeg werkt. Daarom is besloten om deze wet in ieder geval tot 1 oktober 2021 niet te handhaven. De Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet in een motie gevraagd om …

Handhaving Wet DBA laat op zich wachten Lees meer »

Meerderheid zeggenschapsrechten in bv voldoende voor FE btw

Als verschillende ondernemers voor de btw willen kwalificeren als een fiscale eenheid (FE btw), moeten zij onder andere financieel met elkaar zijn verweven. Bij aandelenvennootschappen is dat het geval als de meerderheid van de aandelen en de zeggenschap in elk van die vennootschappen (in)direct in dezelfde handen is. In een zaak voor rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde …

Meerderheid zeggenschapsrechten in bv voldoende voor FE btw Lees meer »

Muur met belangrijke functie verhindert kwalificatie bouwterrein

Normaal gesproken is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van omzetbelasting. Een belangrijke uitzondering is de levering van een bouwterrein. Hof Den Haag benadrukt dat pas sprake kan zijn van een bouwterrein als de grond onbebouwd is. Grond waarop een gedeeltelijk gesloopt gebouw staat, is in de ogen van het hof geen onbebouwde grond. …

Muur met belangrijke functie verhindert kwalificatie bouwterrein Lees meer »

Scroll naar top

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief