Belastingdienst geeft richtlijnen voor vaststelling gebruikelijk loon 2023 directeur groot aandeelhouder medisch specialist

Blijkens de handreiking blijft het maatwerk en kan het gebruikelijk loon per medisch specialist verschillen. Omdat de CAO AMS toch niet vergelijkbaar is met de feitelijke situatie en voor medisch specialisten niet algemeen verbindend is kan in onze optiek op onderstaande richtlijnen worden afgeweken. Belangrijk punt is dat de belastingdienst aangeeft te kunnen instemmen met een ingroei regeling gedurende de eerste jaren dat een medisch specialist in loondienst is van zijn PH-Holding B.V.

Gebruikelijk loon Medisch Specialisten
De Belastingdienst heeft voor de jaren 2016 tot en met 2018 werkafspraken gemaakt over het gebruikelijk loon van medisch specialisten die via een eigen BV werken. Binnen deze afspraken werd de hoogte van het loon voor een medisch specialist bepaald aan de hand van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) – onderdeel van de cao Ziekenhuizen. Het loon op basis van AMS werd als uitgangspunt geaccepteerd voor het meest vergelijkbare loon van de medisch specialist. In deze afspraken was een voorbeeldberekening opgenomen.

Na 2018 zijn geen nieuwe afspraken meer gemaakt over het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit gaat ook in nabije toekomst niet meer gebeuren. De eerder gehanteerde berekening kan evenwel een handvat zijn om tot een goede vaststelling van het loon van een individuele medisch specialist te komen. De berekening moet dan wel gecorrigeerd worden naar de actuele cijfers en percentages uit de AMS, waarbij eventueel ook maatwerk nodig kan zijn om het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vast te stellen.

Enkele aandachtspunten bij het vaststellen van gebruikelijk loon van medisch specialisten algemeen

 • De bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon blijft maatwerk.
 • In specifieke situatie kan van deze voorbeeldberekening worden afgeweken. Bijvoorbeeld op basis anciënniteit of inschaling. Of bijvoorbeeld indien een bepaalde toeslag niet van toepassing is voor een medisch specialist.
 • Ook bij starters kan van de voorbeeldberekening worden afgeweken in de periode dat de medisch specialist (direct aandeel­houder) /de eigen BV (indirect aandeelhouder) een lager winstaandeel geniet op basis van een afgesproken ingroeiregeling.
  Het ontmoet geen problemen om voor de periode van afwijking aan te sluiten bij de periode van ingroei die overeen is gekomen.
 • Indien van toepassing, moet het vergelijkingsloon gecorrigeerd worden met een door de medisch specialist in privé betaalde
  verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. Deze bijdrage kwalificeert in de IH als negatief loon.

2023
Tot en met het jaar 2022 geldt boven het bewijsgrensbedrag van de gebruikelijkloonregeling (€ 48.000) de zogenoemde doelmatigheidsmarge. Door deze marge moet het gebruikelijk loon op minimaal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking worden gesteld. Bij het Belastingplan 2023 is de maatregel aangenomen om de doelmatigheidsmarge af te schaffen. Het gebruikelijk loon van de medisch specialist wordt hierdoor in algemeen hoger, omdat zij nagenoeg altijd boven het bewijsgrensbedrag van de gebruikelijk­loonregeling zitten. Dit resulteert in de volgende voorbeeldberekening ter bepaling van het gebruikelijk loon over het jaar 2023:

Per maand Per jaar
Maandloon (trapcode 6, op basis van 45 uur per week) € 12.572 € 150.864 per jaar
Inconveniëntentoeslag 14%, bestaande uit:
– Frequentietoeslag 4%
– Intensiteitstoeslag 10%
€ 502
€ 1.257
€ 6.034
€ 15.086
Vakantietoeslag € 1.146 € 13.758
+ eventueel: Pensioenpremies betaald in privé  € PM € PM
Vergelijkingsloon 2023 € 15.477 € 185.742
Let op: geen doelmatigheidsmarge € 15.477 € 185.742

Enkele aandachtspunten bij het gebruikelijk loon 2023

 • De (volledige) pensioenpremie verhoogt dan het gebruikelijk loon.
 • Naar verwachting wordt in 2023 een nieuwe cao Ziekenhuizen gesloten. Indien ook de afspraken in de AMS wijzigen, moet per ingangsdatum van de gewijzigde AMS voor het gebruikelijk loon aansluiting daarbij worden aangesloten.
  Voorbeeld: de AMS wijzigt per 1 februari 2023, dan moet voor januari worden uitgegaan van de (oude) AMS 2021 en voor februari tot en met december van de (nieuwe) AMS 2023.

Voor meer informatie J.I.M. Sluijs
Bylan adviseurs

Sluijs@Bylan.nl
0655907903

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
E-mail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief