Nieuwsbrief december 2022

Fiscaal

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het voor de vorming van een herinvesteringsreserve (HIR) niet vereist is dat het herinvesteringsvoornemen realiseerbaar is in het jaar van vervreemding van het bedrijfsmiddel. Het realiteitsgehalte is op …

Fiscaal

De aftrek van periodieke giften in de inkomstenbelasting is ruimer dan de aftrek van overige giften. Overigens …

Fiscaal

Fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) mogen sinds 1 januari 2008 onder voorwaarden een vermindering toepassen op hun af te dragen …

Fiscaal

Het privégebruik van een bedrijfsauto waarvoor (gedeeltelijk) recht op aftrek van voorbelasting is genoten, telt als een …

Fiscaal

Bv’s moeten in beginsel op grond van de gebruikelijkloonregeling hun dga’s een bepaald minimum aan loon toekennen. …

Fiscaal

De Belastingdienst mag iemand niet dwingen om mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dit is het …

Fiscaal

In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant ging het om de vraag of de fiscus een navorderingsaanslag erfbelasting …

Fiscaal

Wat in een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de Belastingdienst staat, kan indirect ook de vorming van een herinvesteringsreserve …

Fiscaal

Op grond van een bepaling in de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter een schriftelijke machtiging verlangen …

Fiscaal

De overheid wil ondernemers stimuleren om bij het kiezen van een bestelauto te gaan voor een elektrische …

Fiscaal

Wie vermogensbestanddelen in een afgezonderd particulier vermogen (APV) inbrengt, wordt in principe geacht die vermogensbestanddelen gedurende zijn …

Fiscaal

Als een bv een vordering op haar dga heeft, maar hem zijn schuld kwijtscheldt, is sprake van …

Fiscaal

Btw-ondernemers kunnen btw op de facturen voor afgenomen prestaties aftrekken voor zover zij die prestaties gebruiken voor …

Fiscaal

Het Besluit Hybridemismatches bevat het beleid voor de hybridemismatchmaatregelen die opgenomen zijn in de Wet op de …

Fiscaal

Door de inkeerregeling tijdig te benutten, kan een belastingplichtige voorkomen dat de Belastingdienst hem een vergrijpboete oplegt. …

Fiscaal

Stel dat een onroerende zaak oorspronkelijk is gebouwd als woning, maar al lange tijd dient voor andere …

Fiscaal

De Hoge Raad heeft bevestigd dat een aandeel van 35% in een bouwkundig, maar niet kadastraal gesplitste …

Fiscaal

Is een ruimte in een bepaald gebouw niet afgescheiden van gemeenschappelijke ruimtes, dan is zij in beginsel …

Fiscaal

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden zijn aan te leveren. …

Fiscaal

Uit een zaak voor Hof Den Haag blijkt eens te meer dat een dga niet zomaar een …

Fiscaal

In een zaak voor Rechtbank Gelderland wilde een man een grotere afschrijving op de waarde van zijn …

Fiscaal

Het kabinet wil deze kabinetsperiode nog vervolgstappen zetten met de aanpak van de hoeveelheid aan fiscale regelingen. …

Fiscaal

Soms is een vraag van de fiscus met betrekking tot informatie ten behoeve van de belastingheffing simpelweg …

Fiscaal

Wie een woning koopt die voor hem een eigen woning zal zijn, betaalt maar 2% overdrachtsbelasting in …

Overig nieuws

Er zal een verdere versoepeling plaatsvinden van de regels voor staatssteun aan bedrijven in de Europese Unie. De limiet voor overheidssteun per bedrijf gaat omhoog naar € 2 miljoen. Voor boeren en vissers is dat respectievelijk …

Overig nieuws

De Europese Commissie is akkoord met steun voor Nederlandse bedrijven die vanwege de Brexit extra kosten hebben …

Overig nieuws

Volgens het Hof van Justitie van de EU overtreedt een land de EU-richtlijn (2003/88/EG) als haar nationale …

Overig nieuws

De Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers hebben spaarders die geen rechtsherstel met betrekking tot de vermogensrendementsheffing …
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief