Nieuwsbrief september 2023

Fiscaal

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het evaluatierapport van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021 gestuurd. Het demissionaire kabinet volgt de conclusie van het …

Fiscaal

Onder voorwaarden is de onderneming van een bv met uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouders geruisloos in te …

Fiscaal

Stel, een dga houdt alle aandelen in een bv. Daarnaast exploiteert hij voor eigen rekening en risico …

Fiscaal

De Kennisgroep successierecht heeft een standpunt gegeven met betrekking tot de volgende situatie. Een dga heeft 100% …

Fiscaal

Wordt een pensioenregeling uitgevoerd door twee pensioenuitvoerders? Dan kan als gevolg van de afwijkende overgangsmomenten naar het …

Fiscaal

Volgens gerechtshof Amsterdam bestaat geen recht op een immateriële schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn in …

Fiscaal

Wie tussen de 18 en 40 jaar oud is en een schenking ten behoeve van zijn eigen …

Fiscaal

Om het bezwaarproces rondom loonheffingen te verbeteren en makkelijker te maken, heeft de Belastingdienst een nieuw formulier …

Fiscaal

Vanaf 4 september 2023 hebben burgers, organisaties en juridische professionals, zoals advocaten en belastingadviseurs, de mogelijkheid om …

Fiscaal

Stel dat twee echtgenoten een eigen woning hebben die minimaal een jaar als hoofdverblijf ter beschikking heeft …

Fiscaal

Onder normale omstandigheden is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van omzetbelasting. De levering van een …

Fiscaal

Stel, een ondernemer meldt per jaar meerdere milieubedrijfsmiddelen bij RVO. Als het totaal van deze meldingen het …

Fiscaal

Volgens het Register Belastingadviseurs (RB) heeft de afgelopen maanden intensief overleg plaatsgevonden tussen diverse belangenorganisaties over de …

Fiscaal

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geldt een grote vrijstelling van erfbelasting voor geërfd ondernemingsvermogen. Ten aanzien …

Fiscaal

In twee BPM-zaken voor rechtbank Gelderland is de vraag opgekomen of de optredende gemachtigde wel bevoegd was. …

Fiscaal

Een natuurlijk persoon die een IB-onderneming drijft, kan deze (geruisloos) inbrengen in een bv. Hij verkrijgt dan …

Fiscaal

Een onroerende zaak kan diverse onderdelen omvatten. Daarbij is het mogelijk dat sommige onderdelen niet zijn aan …

Fiscaal

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft uitspraak moeten doen of in de volgende zaak voor wat betreft de omzetbelasting sprake …

Fiscaal

De belastbare inkomsten uit eigen woning behoren tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Fiscale partners mogen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling …

Fiscaal

Het kan gebeuren dat een werknemer als gevolg van het eindigen van de 30%-regeling in een jaar …

Fiscaal

Het verwerpen van rechten zoals legaten leidt op grond van art. 30 Successiewet 1956 (SW) niet tot …

Fiscaal

Een erflater kan in zijn testament een tweetrapsmaking opnemen. Vervolgens kan deze insteller van de tweetrapsmaking een …

Fiscaal

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in een beroepsprocedure tegen een aanslag inkomstenbelasting over 2017. Hierbij was de …

Fiscaal

Tot en met 30 juni 2023 hanteerde de Belastingdienst als beleid dat de verzuimboete vanwege het niet …

Overig nieuws

Per 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Met deze wet wordt het (voormalig) bestuur verplicht om een aantal financiële stukken openbaar te maken en eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op …

Overig nieuws

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget gepubliceerd. Het gaat …

Overig nieuws

ANWB Zakelijk heeft in maart 2023 onderzoek gedaan naar hoeveel ondernemers al elektrisch rijden en hoe zij …

Overig nieuws

De Europese Commissie heeft op 31 juli 2023 de Europese Duurzaamheidsrapportage Standaarden (ESRS) aangenomen voor gebruik door …
Scroll naar boven
Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Bylan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief